ការគ្រប់គ្រង់ និងការកសាងឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំតំបន់

ការគ្រប់គ្រង់ និងការកសាងឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំតំបន់

មេរៀនទី ១. ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ នៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ

មេរៀនទី ២. ការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវបីទិដ្ឋភាពនៃការស្តារឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ ប្រកបដោយតុល្យភាពមួយ

មេរៀនទី ៣. រូបកាយព្រះគ្រិស្តដ៏មានជីវិត

មេរៀនទី ៤. ការរក្សាគោលការណ៍របស់រូបកាយ

មេរៀនទី ៥. ការបម្រើនៃក្រុមជំនុំត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាច្រើន

មេរៀនទី ៦. ការគ្រប់គ្រងនៃក្រុមជំនុំ និងព័ន្ធកិច្ចនៃព្រះបន្ទូល

មេរៀនទី ៧. អាថ៌កំបាំងសម្រាប់ក្រុមជំនុំដើម្បីក្លាយជាព្រះពរ – បុគ្គល វិញ្ញាណ និងផ្លូវ

មេរៀនទី ៨. អ្នកបម្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំ

មេរៀនទី ៩. ការកសាងឡើងនៃការបម្រើរបស់ភាពជាសង្ឃ

មេរៀនទី ១០. គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ

មេរៀនទី ១១. ការព្យាយាមបន្តនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋាន និងចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋាន

មេរៀនទី ១២. ការអនុវត្តការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយោងតាមគោលការណ៍នៃផ្លូវដែលព្រះបានកំណត់ទុក

មេរៀនទី ១៣. ការកើនឡើងរបស់ក្រុមជំនុំ

មេរៀនទី ១៤. បម្រើនៅក្នុងការរួមសហការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ(១)

មេរៀនទី ១៥. បម្រើក្នុងការរួមសហការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ(២)