វាក្យសព្ទទី២៥ ព្រះគម្ពីរច្បាប់ស្តារឡើងវិញ

ដកស្រង់ពី :

ទំនុកតម្កើង ១១៩:១៣០ ការបើកសម្តែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ នោះផ្សាយពន្លឺចេញ ក៏ធ្វើឱ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានយោបល់ ។

ព្រះគម្ពីរច្បាប់ស្តារឡើងវិញធ្វើតាមគំរូមុនៗដែលបានកំណត់ដោយអ្នកនិពន្ធសំខាន់ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងយកឯកសារទាំងនេះធ្វើជាឯកសារយោងដោយស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើអត្ថន័យនៃអត្ថបទដើមនិងព្យាយាមបង្ហាញអត្ថន័យនេះជាមួយភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីដល់ចំណុចងាយស្រួលយល់ និងអាចអានបាន ។ យើងត្រូវការឱ្យតម្លៃព្រះគម្ពីរ និងអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ខ្លឹមសារ :

ទំនុកតម្កើង ១១៩:១៣០ ការបើកសម្តែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ នោះផ្សាយពន្លឺចេញ ក៏ធ្វើឱ្យមនុស្សឆោតល្ងង់មានយោបល់ ។

២ធីម៉ូថេ ៣:១៦ គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរ គឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឱ្យតែងទេ ក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀន ការរំឭកឱ្យដឹងខ្លួន ការប្រដៅតម្រង់ និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិត ។

I. ព្រះគម្ពីរច្បាប់ស្តារឡើយវិញស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើអត្ថន័យនៃអត្ថបទដើមនិងព្យាយាមបង្ហាញអត្ថន័យនេះជាមួយភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីដល់ចំណុចងាយស្រួលយល់ និងអាចអានបាន—២ធីម៉ូថេ ៣:១៦:

A. ព្រះគម្ពីរច្បាប់ស្តារឡើងវិញធ្វើតាមគំរូមុនៗដែលបានកំណត់ដោយអ្នកនិពន្ធសំខាន់ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងយកឯកសារទាំងនេះធ្វើជាឯកសារយោងដោយមិនត្រឹមតែរួមបញ្ចូលមេរៀនដែលទទួលបានពីការពិនិត្យលើការអនុវត្តរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងព្យាយាមជៀសវាងពីភាពលម្អៀង និងការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវផងដែរ—២:១៥ ។

B. ច្បាប់នេះដឹកនាំយ៉ាងសេរីដោយច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយព្យាយាមផ្តល់នូវពាក្យពេចន៍សម្រាប់ការបើកសម្តែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏ល្អបំផុត ដែលអាចបានបង្ហាញនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដ៏អស្ចារ្យ និងត្រឹមត្រូវបំផុត ។

II. ការបកប្រែនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រមូលផ្ដុំចំណេះដឹងនៃការបើកសម្តែងរបស់ព្រះដែលពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់បានទទួលក្នុងរយៈពេលពីរពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ— ទំនុកតម្កើង ១១៩:១៣០:

A. អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍ការយល់ដឹងអំពីការបើកសម្តែងរបស់ព្រះដែលពួកបរិសុទ្ធបានកាន់កាប់គឺតែងតែពឹងផ្អែកលើពន្លឺដែលពួកគេបានទទួល ហើយការយល់ដឹងនេះបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ ។

B. យើងបានទទួលមរតកនៃសេចក្តីពិតដែលពួកគេបានឃើញហើយដោយព្រះមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់យើងកំពុងឈរនៅលើស្មារបស់ពួកគេ និងបានបន្តទៅមើលទៀត ។

III. ខអធិប្បាយទាំងឡាយសង្កត់ធ្ងន់លើការបើកសម្តែងនៃសេចក្ដីពិត ពន្លឺខាងវិញ្ញាណ និងការផ្គត់ផ្គង់នៃជីវិត—យ៉ូហាន ៦:៦៣:

A. ខអធិប្បាយទាំងឡាយ គឺជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាធម្មតា និងបញ្ហាលំបាកទាំងឡាយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មី—ទំនុកតម្កើង ១១៩:១៣០ ។

B. ខអធិប្បាយទាំងឡាយ គឺចែកចាយនូវការផ្គត់ផ្គង់ជីវិតដល់បងប្អូន—យ៉ូហាន ៦:៦៣ ។

IV. “មានតែព្រះបន្ទូលយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គ មានតែព្រះបន្ទូលយើង ស្តាប់សូរសៀងទ្រង់ បើកសម្តែងសេចក្ដីពិត ដល់គ្រប់មនុស្ស ហើយសម្តែងអង្គទ្រង់តាមបទគម្ពីរនោះ។”—(បទចម្រៀងខ្មែរលេខ ៥៨១, អង់គ្លេសលេខ ៨0១) ។