Comfort in Trials-Khmer (27)

បើមានមនុស្សពីរនាក់ដែលសូមដោយព្រមព្រៀងគ្នា

នឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូម

ម៉ាថាយ១៨:១៩-២០ មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថា បើសិនជាមានពីរនាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែល    គង់នៅឋានសួគ៌២០ ដ្បិតកន្លែងណាដែលមានពីរឬបីនាក់ប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនូវឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្តាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ។

បើមានមនុស្សពីរនាក់ដែលសូមដោយព្រមព្រៀងគ្នា

នឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូម

 ម៉ាថាយ១៨:១៩និយាយថា “មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថា បើសិនជាមានពីរនាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌” បងប្អូនប្រុសពីរនាក់អាចមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលគោលជំហររបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំគឺត្រឹមត្រូវ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើ់បងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់នេះ មានបញ្ហានឹងក្រុមជំនុំពួកគេនឹងមិនព្រមព្រៀងគ្នាពេលពួកគេរួមគ្នាអធិដ្ឋាន ហើយបើទោះបី ជាពួកគេយល់ព្រមក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងគ្មានកម្លាំងខ្លាំងដែរ ព្រោះគោលជំហររបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ មនុស្សពីរ ឬបីនាក់នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយមានកម្លាំងខ្លាំង ពីព្រោះពួកគេបានជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំ។ ដៃរបស់យើងមិនមានកម្លាំងដោយឯងខ្លួនទេ។ ពួកវាមានកម្លាំងដោយសារតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរាងកាយរបស់យើង។ នៅពេលយើងពីរនាក់អធិដ្ឋានវាអាចហាក់ដូចជាមានតែពីរនាក់កំពុងអធិដ្ឋានតែតាមពិតក្រុមជំនុំទាំងមូលកំពុងអធិដ្ឋាន។

មានអំណាចបំផុតដែលពីរឬបីនាក់អធិដ្ឋានជុំគ្នានៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់

យើងគួរតែមានការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចទទួលបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ របស់ទាំងនេះតម្រូវឱ្យយើងអធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដើម្បីអាចឆ្លងកាត់បាន។

នៅក្នុងកិច្ចការ ១២ នៅពេលដែលពេត្រុសបាន នៅក្នុងគុកក្រុមជំនុំត្រូវបានធ្វើការអធិដ្ឋានឡើងយ៉ាងអស់ពីចិត្តដល់ព្រះឱ្យគាត់(ខ៥)។ ទោះជាយ៉ាងណានៅពេលពេត្រុសត្រូវបានដោះលែងពីគុកគាត់បានទៅផ្ទះរបស់ម៉ារាដែលក្នុងនោះមាន“មនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិដ្ឋាន”(ខ១២)។ នេះមិនអាចនិយាយបានថា អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះម៉ារាជាក្រុមជំនុំទាំងមូលនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកជឿនៅទីនោះមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះក្រុមជំនុំទាំងមូលនៅពីក្រោយពួកគេ។

ការអធិដ្ឋានមានពីរឬបីនាក់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់មានអំណាចបំផុត។ ព្រះអម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា“អ្វីៗដែលអ្នកចងនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានចងនៅឋានសួគ៌ ហើយអ្វីៗ ដែលអ្នកស្រាយនៅផែនដីនឹងត្រូវបានស្រាយនៅឋានសួគ៌ដែរ”(ខ១៨)ការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនមិនមានអំណាចបែបនេះទេ។ ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយកម្លាំងឯកត្តជនគឺតូចជាងកម្លាំងមនុស្សច្រើន។ នេះក៏អនុវត្តចំពោះការអធិដ្ឋានផងដែរ។ ការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សច្រើនរួមគ្នា គឺមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់។ ប្រសិនបើយើងអាចអនុវត្តវាបានវានឹងជួយឱ្យមានការចម្រើនឡើងជាខ្លាំងដល់ក្រុមជំនុំ។

ការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះ

ការដំណើរនៃការងាររបស់ព្រះនៅលើផែនដីអាស្រ័យលើការអធិដ្ឋានរបស់យើង។ ការងាររបស់ព្រះត្រូវនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើង ហើយការងាររបស់ទ្រង់គឺលាតសន្ធឹងដូចការអធិដ្ឋានរបស់យើងដែរ។ ព្រះចង់ធ្វើអ្វីៗ ជាច្រើនប៉ុន្តែទ្រង់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេប្រសិនបើយើងមិនអធិដ្ឋាន។ បុគ្គលដែលស្គាល់ព្រះបាននិយាយម្តង ហើយថាការងាររបស់ព្រះគឺដូចជារថភ្លើងហើយការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺដូចជាផ្លូវដែក។ កន្លែងណា ដែលផ្លូវដែកត្រូវបានគេដាក់លាតនៅទីនោះរថភ្លើងអាចទៅបាន។ ដូច្នេះការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះ។ និយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ការអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនត្រឹមតែត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកនៃការងាររបស់ព្រះផងដែរ។ ការអធិដ្ឋានរបស់យើង គឺជាការរួមសហការរបស់យើងជាមួយនឹងការងាររបស់ព្រះ។ ប្រសិនបើយើងមិនអធិដ្ឋានព្រះគ្មានអ្នករួមការងារដើម្បីរួមសហការជាមួយទ្រង់ទេដូច្នេះហើយទ្រង់មិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។

ការអធិដ្ឋាន៖

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអើយ សូមអរគុណចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់។ ព្រះអង្គបានសន្យានឹងយើងថា ប្រសិនបើមានពីរឬបីនាក់ប្រជុំជាមួយគ្នានូវក្នុងព្រះនាមរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងគង់នៅកណ្ដាលចំណោមយើង។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបរិយាកាស ប៉ុន្តែទូលបង្គំសុខចិត្តអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់ច្រើនឡើងទៀតជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដោយព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺជាគោលបំណងរបស់ទ្រង់។