Topics for Gospel Friends

Christ Is Spirit (Khmer)

ព្រះគ្រិស្តជាព្រះវិញ្ញាណ ២ ករ.៣:១៧    រីឯ ព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់ ជា ព្រះវិញ្ញាណ ហើយ កន្លែងណា ដែល មាន ព្រះវិញ្ញាណ នៃ ព្រះ អម្ចាស់ នោះ ក៏ មាន សេរីភាព ដែរ ។ ព្រះយេស៊ូ ជា ព្រះរាជបុត្រា របស់ ព្រះ និង ជា ព្រះអង្គ សង្គ្រោះ របស់ មនុស្ស លោក ។ ទ្រង់ បាន យាង មក ក្នុង លោកិយ នេះ ជិត ពីរ ពាន់ ឆ្នាំមុន និង បាន ដំណើរ ជីវិត រស់ ជា មនុស្ស នៅ លើ …

Christ Is Spirit (Khmer) Read More »

The Bible (Khmer)

ព្រះគម្ពីរ ម៉ាថាយ 4:4 គខប   “មនុស្ស​មិន​មែន​រស់​ដោយ‌សារ​តែ​អាហារ  ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​រស់​ដោយ‌សារ​គ្រប់​ព្រះ‌បន្ទូល ដែល​ចេញ​មក​ពី​ព្រះ‌ឱស្ឋ​របស់​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​ដែរ” ព្រះគម្ពីរឈរនៅលំដាប់ខ្ពស់ជាងសៀវភៅទាំងអស់ នៅក្នុងពិភពលោកនេះ ព្រះគម្ពីរឈរនៅលំដាប់ខ្ពស់ជាងសៀវភៅទាំងអស់ នៅក្នុងពិភពលោកនេះ ។ ព្រះគម្ពីរ ជា សៀវភៅ ពិសិដ្ឋ តែមួយគត់ ។ ប្រធានាធិបតី ទី ១៦ របស់ សហរដ្ឋអាមេរិក លោក អ័ ប្រា ហាំ លី ន ខុន បាន និយាយ ថា ៖ ” ព្រះគម្ពីរ ជា អំណោយ ដ៏ ប្រសើរ បំផុត ដែល ព្រះជាម្ចាស់ បាន ប្រទាន មក ឱ្យ មនុស្ស លោក ។ សេចក្តី ល្អ គ្រប់ យ៉ាង …

The Bible (Khmer) Read More »

耶稣基督

耶稣基督 约十四6上        耶稣说,我就是道路、实际、生命。 认识圣经和神的钥匙,乃是耶稣基督这个人。历史学家认为祂是一位伟大的领袖,社会改革家认为祂是人类一位伟大的教师。拿破仑将自己与亚历山大大帝(Alexander the Great)、凯撒大帝(Julius Caesar)、查理曼大帝(Charlemagne)同列,却也承认耶稣超越他们任何一位,另属一类。 基督的神迹 那时,有一个学识渊博的犹太教师,名叫尼哥底母,他承认除非神与祂同在,无人能行基督所行的神迹。在祂尽职的三年半中,祂医治患麻疯的、瘸子、哑吧、瞎子、甚至叫死人复活。祂赶除污鬼,平静风浪。祂用五饼二鱼喂饱五千人,把水变为酒,在海上行走。 祂宣告祂是复活,祂是生命。祂证明自己是掌管大自然和撒但的主。约翰福音说,这些神迹显出祂的荣耀,并见证祂是神的儿子。 基督的话 祂的说话带着权柄和生命。许多世界伟人都留给后世智慧的话,但历史上无人像基督那样,以祂的话影响了那么多的人。甘地不能说他是世界的光;亚理斯多德也不能说他是道路、实际和生命。世上伟大的哲学家最多能说,他们指引人道路,却绝不能说他们就是道路。但基督却明言,祂就是道路、实际和生命。 基督的死与复活 基督在受死前,预先将祂的死告诉门徒。祂的死是在祂出生前几百年,申言者所预言关于弥赛亚之事的正确应验。圣经说基督代替所有的罪人而死。基督救赎之死的永远功效,确切证明祂是神。 祂待在坟墓里不超过七十二小时。第三天,基督从坟墓里出来了。这是一个历史事实,无一史家可以推翻。祂带着身体复活,并且四十天之久,多次向门徒显现。 相信耶稣是神 当人呼求祂的名,相信祂,基督这活的灵就进到他里面,改变他的生命。今天,你就可以借着相信祂来经历祂。向祂打开你的心,祂就进到你里面,在你里面建立祂的国度。你就脱离黑暗的权势,进入神爱子的国里。基督要在你里面成为新生命,你就成为在基督里的新人。

ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត

ព្រះ​យេស៊ូ​គ្រី​ស្ត យ៉ូហាន ១៤:៦ក   ព្រះ‌យេស៊ូវ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា ខ្ញុំ​ជា​ផ្លូវ ជា​សេចក្ដី​ពិត ហើយ​ជា​ជីវិត គន្លឹះ ក្នុង ការ យល់ ព្រះគម្ពីរ និង ព្រះជាម្ចាស់ គឺ អង្គ បុគ្គល របស់ ព្រះ យេស៊ូគ្រិស្ត ។ អ្នក ប្រវត្តិ សា ស្រ្ត ជា ច្រើន សុទ្ធតែ បាន យល់ឃើញ ថា ទ្រង់ ជា កំពូល អ្នកដឹកនាំ ហើយ អ្នក ធ្វើ កំណែ សង្គម ជាច្រើន ក៏បាន យល់ ឃើញថា ទ្រង់ ជា គ្រូបង្រៀន ដ៏ អស្ចារ្យ របស់ មនុស្សជាតិ ។ ណា ប៉ូ ឡេ …

ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត Read More »

Jesus Christ

JESUS CHRIST John 14:6a      Jesus said to him, I am the way and the reality and the life. The key to the understanding of the Bible and of God is the person of Jesus Christ. Many historians have considered Him a great leader, and many social reformers have considered Him a great teacher of …

Jesus Christ Read More »