Timely words

បម្រើក្នុងការរួមសហការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (២)

បម្រើក្នុងការរួមសហការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (២)  អភ. ៦:១៧-១៨ ចូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹក និងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរ គឺជាព្រះ  ​​​ ​    ព្រះបន្ទូល ព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាន និងសេចក្តីទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាង ដើម្បី  ​​​  ​  អធិដ្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលា ហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះ  ​​  ឯង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន និងសេចក្តីទូលអង្វរឱ្យពួកបរិសុទ្ធទាំង  ​​​    ​​​                   អស់ ។ ជួយឱ្យមានការប្រកប នៅគ្រានោះពួកអ្នកចាស់ទុំត្រូវជួយបងប្អូនបែបនេះ ឱ្យរៀនប្រកបជាមួយព្រះអម្ចាស់ ។  នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបាននិយាយជាច្រើនដង – បរិភោគ ផឹក និងអំណរព្រះ ប៉ះពាល់ព្រះគ្រិស្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានការប្រកបជាមួយទ្រង់ ស្រូបយកព្រះគ្រិស្ត និងអំណរទ្រង់ ។ រហូតមកដល់ចំណុចនេះ ចំនួនដ៏ពិតនៃបងប្អូនប្រុស បងប្អូនស្រី នឹងត្រូវបាននាំទៅដល់ចំណុចមួយដែលជាមុខងាររបស់ពួកគេ នឹងត្រូវបានសម្តែងចេញ ហើយអំណោយទានរបស់ពួកគេ នឹងត្រូវបានដឹង ។  លើសពីនេះទៅទៀត ពួកគេនឹងអាចចែកចាយនៃចំណែកព្រះគ្រិស្តរបស់ពួកគេ​ ។  ពួកគេនឹងអាចរស់នៅក្នុងការប្រកបគ្នាហើយបរិភោគ ផឹក និងអំណរព្រះអម្ចាស់ ។  …

បម្រើក្នុងការរួមសហការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (២) Read More »

ការបម្រើក្នុងការរួមសហការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (១)

ការបម្រើក្នុងការរួមសហការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (១)  រ៉ូម. ១២:៥ នោះយើងដែលមានគ្នាជាច្រើន ក៏ជារូបកាយតែមួយក្នុងគ្រិស្ដ ហើយជាអវយវៈនិង គ្នាបែបយ៉ាងនោះដែរ ។ ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំ វាជាមេរៀនសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំនៃក្រុមជំនុំ ។  មេរៀននេះ គឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ ។ ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំ គឺការមើលខុសត្រូវ ការកាន់កាប់ ការកសាង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃពួកអ្នកចាស់ទុំ ។  ការមើលខុសត្រូវរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំ ការកសាង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការកាន់កាប់ក្រុមជំនុំរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំ សំដៅលើរឿងតែមួយ ។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងមេរៀននេះយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យគ្រប់គ្រង ។ មានគោលដៅតែមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំ ដោយមានបីវិស័យនៃការបម្រើរ ។  វាក៏មានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៃការរួមសហការដែលត្រូវតែពិចារណាផងដែរ ។ គោលដៅតែមួយ – ធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រិស្ត និងការសម្តែងព្រះគ្រិស្តនៅក្នុងចំណោមសភាពមនុស្ស មិនថាក្រុមជំនុំលេចឡើងនៅទីណាលើផែនដីនោះទេ មានគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រិស្ត និងការសម្តែងព្រះគ្រិស្តក្នុងចំណោមសភាពមនុស្ស ។  នៅពេលដែលព្រះគ្រិស្តត្រូវបានរស់ចេញ និងសម្តែងតាមរយៈប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ នោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំ ។  នេះគឺជាគោលដៅដែលក្រុមជំនុំមាននៅលើផែនដីសព្វថ្ងៃនេះ ។ មូលហេតុដែលព្រះចង់ឱ្យមានក្រុមជំនុំនៅសកលលោកគឺដើម្បីសម្តែងព្រះគ្រិស្តតាមរបៀបនេះ ។  មូលហេតុដែលព្រះតាំងក្រុមជំនុំនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ គឺថាព្រះគ្រិស្តអាចត្រូវបានសម្តែងដោយពួកបរិសុទ្ធនៅតាមតំបន់ទាំងនេះ ។  នេះជាគោលដៅរបស់ក្រុមជំនុំ ។  …

ការបម្រើក្នុងការរួមសហការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំ (១) Read More »

ការអនុវត្តជីវិតក្រុមជំនុំស្របតាមគម្រោងនៃផ្លូវ ដែលព្រះបានកំណត់ទុក

ការអនុវត្តជីវិតក្រុមជំនុំស្របតាមគម្រោងនៃផ្លូវ ដែលព្រះបានកំណត់ទុក  អភ.  ៤:១១-១២ ហើយទ្រង់បានប្រទាន ខ្លះបានធ្វើជាសាវក ខ្លះជាអ្នកអធិប្បាយ ខ្លះជាអ្នក ប្រកាសដំណឹងល្អ និងខ្លះអ្នកគង្វាល និងខ្លះជាអ្នកបង្រៀន ប្រយោជន៍នឹងនាំឱ្យ ពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណ៍ឡើង សម្រាប់ធ្វើការជំនួយ ហើយនឹងស្អាងរូបកាយ  ព្រះគ្រិស្តឡើង ។ ការបំពេញភាពជាសង្ឃសញ្ញាថ្មីនៃដំណឹងល្អ មានបួនជំហានតាមផ្លូវដែលព្រះបានកំណត់ទុក យោងទៅតាមសញ្ញាថ្មីទាំងមូល។  ជំហានទី១ គឺត្រូវបំពេញភាពជាសង្ឃសញ្ញាថ្មីនៃដំណឹងល្អ (រ៉ូម.១៥:១៦; ១ ពេត្រ. ២: ៩) ។  នៅក្នុងសញ្ញាចាស់ ភាពជាសង្ឃ ពួកសង្ឃបានទទួលគោពីហ្វូង និងចៀមពីហ្វូង ដើម្បីថ្វាយពួកវាដល់ព្រះ ។  គ្រប់ទាំងយញ្ញបូជា និងតង្វាយទាំងអស់ គឺនិមិត្តពីព្រះគ្រិស្ត ។  ដូច្នេះតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះ ពួកសង្ឃនៅសញ្ញាចាស់បានថ្វាយព្រះគ្រិស្តដល់ព្រះ ។  សព្វថ្ងៃនេះយើងដែលជាពួកសង្ឃសញ្ញាថ្មីក៏ថ្វាយព្រះគ្រិស្តដល់ព្រះដែរ ដោយការថ្វាយមនុស្សមានបាបដែលបានសង្រ្គោះជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រិស្ត ។  នៅទីបំផុតអ្វីដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះគឺជាអវយវៈព្រះគ្រិស្តក្រុមជន ។  ដរាបណាយើងត្រូវបានកើតជាថ្មី យើងគឺជាពួកសង្ឃសញ្ញាថ្មី ។  រឿងសំខាន់ដែលពួកសង្ឃសញ្ញាថ្មីត្រូវធ្វើ គឺថ្វាយដល់ព្រះនៃផ្នែកព្រះគ្រិស្តដែលជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រិស្ត គឺជាមនុស្សមានបាបដែលបានសង្រ្គោះហើយបានក្លាយជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រិស្ត ។ ការផ្តល់អារហារ និងការចិញ្ចឹមកូនខាងវិញ្ញាណ …

ការអនុវត្តជីវិតក្រុមជំនុំស្របតាមគម្រោងនៃផ្លូវ ដែលព្រះបានកំណត់ទុក Read More »

 ការកើនឡើងនៃក្រុមជំនុំ

 ការកើនឡើងនៃក្រុមជំនុំ  កក. ២: ៤៦-៤៧ រាល់តែថ្ងៃ គេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារ ដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នា  ​​ឯកាលនៅផ្ទះ ក៏កាច់នំប៉័ង ហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរ និងចិត្តស្មោះ ត្រង់ ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះ ហើយបណ្តាជនទាំងអស់ក៏រាប់អានគេ ចំណែក ព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់ក៏បន្ថែមនូវអស់អ្នក ដែលកំពុងបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុង  ពួកជំនុំថែមទៀត ។  ក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិតគឺជាក្រុមគ្រិស្ទានធម្មតា ជាអ្នកនឹងនាំការស្តារឡើងវិញចូលទៅក្នុងសម័យមួយទៀត ក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិត គឺជាក្រុមគ្រិស្ទានធម្មតា។  សព្វថ្ងៃនេះគ្រិស្ទាន ភាគច្រើនមានភាពមិនធម្មតារួមទាំងយើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងការស្តារឡើងវិញដែរ ។  បន្ទុករបស់ខ្ញុំក្នុងការខំប្រឹងអនុវត្តក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិត គឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជំនាន់។  យើងត្រូវចេញពីសេចក្តីស្លាប់របស់សើដេស (វវ. ៣:១-២) ភាពក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់នៃឡៅឌីសេ (ខ.១៤-១៦) និងភាពអសកម្មរបស់ពួកអ្នកជឿដែលកំពុងតែអន់ថយ (យ៉ូហាន ១៥:២ក) ។  ខ្ញុំចង់នាំការស្តារឡើងវិញទៅក្នុងយុគសម័យមួយទៀតជាមួយមនុស្សជំនាន់ថ្មីដែលជាមនុស្សថ្មី។ ការចាប់ផ្តើមនៃក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិត ដោយការប្រកបជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក ដោយការអធិដ្ឋានឱ្យខ្លាំងដើម្បីបានព្រះពររបស់ព្រះអម្ចាស់ ដំបូង អ្នកត្រូវប្រកបជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកដោយការអធិដ្ឋានឱ្យខ្លាំងដើម្បីបានព្រះពររបស់ព្រះអម្ចាស់ ។  យើងបានចែកចាយ ពីមុនថាយើងត្រូវស្វែងរកព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ដៃគូខ្លះៗ ។  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានដៃគូ សូមអធិដ្ឋានឱ្យខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដើម្បីទទួលបានមួយ ។  បើគ្មានដៃគូ គ្មានវិធីសម្រាប់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើមក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិតនោះទេ ។  បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវប្រកបជាមួយដៃគូរបស់អ្នក …

 ការកើនឡើងនៃក្រុមជំនុំ Read More »

 ព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋាន និងចាំយាមក្នុងការអធិដ្ឋាន អភ. ៦:១៨ ព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាន និងសេចក្តីអង្វរគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីអធិដ្ឋានដោយ  វិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលា និងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន និងសេចក្តីទូលអង្វរឱ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ ។   ចាំយាមចូលក្នុងការអធិដ្ឋាន នៅក្នុងអេភេសូរ ៦:១៨ ប៉ុលមានប្រសាសន៍ថា យើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ពេលរាល់វេលាដោយវិញ្ញាណ និងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន ។  យើងត្រូវការចាំយាម ប្រុងប្រៀបចំពោះការថែរក្សាជីវិតអធិដ្ឋានរបស់យើង។  ការអធិដ្ឋានត្រូវតែ ចាំយាម ។  យើងត្រូវបន្ថែមការចាំយាមដល់ការអធិដ្ឋានរបស់យើង។  បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋាន រឿងជាច្រើននឹងកើតឡើងដើម្បីមិនឱ្យយើងអធិដ្ឋាន ។  នេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវចាំយាមក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន ។ ការចាំយាម មានន័យថាយើងនៅលើសមរភូមិ ។  ការប្រយុទ្ធកំពុងផ្ទុះឡើងហើយមានសត្រូវនៅជុំវិញយើង ។ ការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ និងអរព្រះគុណគ្រប់យ៉ាង ដែល  អនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រូវស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ច អាថ៌កំបាំងដែលជាគន្លឹះដើម្បីរក្សាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះអម្ចាស់ គឺការអធិដ្ឋាន និងអរព្រះគុណ។  ពេលយើងអធិដ្ឋានយើងកំពុងភ្លឺចិញ្ចាចនៅខាងក្នុង តែបើយើងអរព្រះគុណផងនោះយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តខាងក្នុង ។  ការអធិដ្ឋានអាចត្រូវបានប្រដូចទៅនឹងការភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង រីឯការអរព្រះគុណគឺដើម្បីចាំងពន្លឺ ។  ពេលខ្លះ“ ខ្សែភ្លើង” របស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់ ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយើងមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ …

Read More »

គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ

គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ កក.១៥:២៨-២៩ ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយល់ឃើញថាមិនគួរគប្បីនឹងដាក់បន្ទុកអ្វីទៀតលើអ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីទាំងនេះដែលត្រូវតែកាន់នោះឡើយ ។ គឺឱ្យចៀសវាងចំពោះរបស់ដែលបានថ្វាយដល់រូបព្រះ១ ឈាម១ សត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់ក១និងសេចក្តីកំផិត១បើអ្នកចៀសវាងពីរបស់ទាំងនេះនោះបានល្អហើយសូមឱ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះ។ គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងការតំណើរជីវិតក្រុមជំនុំ គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ យោងទៅតាមការកត់ទុកនៅក្នុងកិច្ចការ១៤:២៣ នៅពេលដែលក្រុមជំនុំបានចាប់ផ្តើម បងប្អូនចាស់ទុំក៏បានតែងតាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់នីមួយៗ។ នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះក្នុងចំណោមប្រជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់ គឺមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យ ឬក៏អត្ថាធិបតេយ្យទេតែជាទេវាធិបតេយ្យ ដែលនោះគឺព្រះគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់ ។ មនុស្សពីរប្រភេទដែលបំពេញការគ្រប់គ្រងនេះ គឺបងប្អូនចាស់ទុំនិងពួកសង្ឃ។ បងប្អូនចាស់ទុំបានបំពេញការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ ហើយពួកសង្ឃបានទទួលការណែនាំពីព្រះ។ នៅក្នុងយុគសម័យសញ្ញាថ្មីបងប្អូនចាស់ទុំនិងពួកសង្ឃ គឺជាប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុមដូចគ្នា នៅផ្នែកម្យ៉ាងពួកគេគ្រប់គ្រងកូនៗ របស់ព្រះ។ ផ្នែកម៉្យាងទៀតពួកគេស្វែងរកការណែនាំពីព្រះ។ អនុញ្ញាតឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើជាប្រធាន គោលការណ៍នៃការពិភាក្សាពីកិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំគឺអនុញ្ញាតឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើជាប្រធាន។ នៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ យើងមិនគួរជ្រើសរើសប្រធានដឹកនាំនោះទេ។ ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ នោះយើងនឹងលុបចោលសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ យើងត្រូវជឿថា រាល់ពេលប្រជុំជាមួយគ្នា នោះព្រះអម្ចាស់នឹងនៅនៅកណ្ដាលចំណើម​យើង(មថ.១៨:២០)។ សព្វថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណផ្តល់ជីវិត (១ករ.១៥:៤៥ខ) នោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយយើងរាល់ការប្រជុំក្រុមជំនុំ។ ការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ គឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ ហើយនេះប្រាកដជាមានវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ យើងត្រូវតែចាំថាការជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ឱ្យធ្វើជាប្រធានលើការប្រជុំ នោះគឺជាការប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការប្រជុំទាំងអស់។ ដូច្នេះយើងមិនគួរមានប្រធានដឹកនាំផ្សេងទៀតនោះទេ។ ប្រធានតែមួយគត់ គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់លើកយករឿងរ៉ាវសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត ដោយធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះអម្ចាស់ នៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ …

គោលការណ៍នៃរឿងរ៉ាវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់បងប្អូនចាស់ទុំ Read More »