ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនៃការស្តារឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់—១០០ វាក្យសព្ទ

ភាគ១  អាថ៌កំបាំងនៃជីវិតមនុស្ស

01 វាក្យសព្ទទី ១ អាថ៌កំបាំងនៃជីវិតមនុស្ស

02 វាក្យសព្ទទី ២ ព្រះអម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នក

03 វាក្យសព្ទទី ៣ ព្រះគម្ពីរ

04 វាក្យសព្ទទី ៤ មានព្រះ

05 វាក្យសព្ទទី ៥ ព្រះគ្រិស្តគឺជាព្រះ

06 វាក្យសព្ទទី ៦ ជីវិតតាមរយៈសេចក្ដីជំនឿ

07 វាក្យសព្ទទី ៧ ការប្រែចិត្ត និងការលន់តួបាប

08 វាក្យសព្ទទី ៨ ពិធីបុណ្យជ្រមុជ

09 វាក្យសព្ទទី ៩ ការធានានៃសេចក្តីសង្រ្គោះ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាងឯវិញ្ញាណ

10 វាក្យសព្ទទី ១ សេចក្តីអធិដ្ឋាន

11 វាក្យសព្ទទី ១១ តើការអធិដ្ឋានបានឆ្លើយតបឬទេ ?

12 វាក្យសព្ទទី ១២ ការអានព្រះគម្ពីរ

13 វាក្យសព្ទទី ១៣ សារៈសំខាន់នៃការប្រជុំ

14 វាក្យសព្ទទី ១៤ ដៃគូខាងវិញ្ញាណ

15 វាក្យសព្ទទី ១៥ ការច្រៀងបទចម្រៀង

16 វាក្យសព្ទទី ១៦ ការសរសើរតម្កើង

17 វាក្យសព្ទទី ១៧ ការបានស្តារឡើងវិញរៀងរាល់ព្រឹក

18 វាក្យសព្ទទី ១៨ ការអំពាវនាវព្រះនាមព្រះអម្ចាស់

19 វាក្យសព្ទទី ១៩ ការអានអធិដ្ឋានព្រះបន្ទូល

20 វាក្យសព្ទទី ២០ ការបរិភោគព្រះអម្ចាស់

21 វាក្យសព្ទទី ២១ ការផឹកព្រះអម្ចាស់

22 វាក្យសព្ទទី ២២ ការទទួលអំណរព្រះអម្ចាស់

23 វាក្យសព្ទទី ២៣ អានអធិដ្ឋាន សិក្សា ទន្ទេញ និង អធិប្បាយ

ភាគ៣ ព្រះបន្ទូលនៃជីវិត

24 វាក្យសព្ទទី ២៤ ព្រះបន្ទូលនៃជីវិត

25 វាក្យសព្ទទី ២៥ ព្រះគម្ពីរច្បាប់ស្តារឡើងវិញ

26 វាក្យសព្ទទី ២៦ ការស្គាល់បទចម្រៀង

27 វាក្យសព្ទទី ២៧ មេរៀសិក្សាជីវិតនៃព្រះគម្ពីរ

28 វាក្យសព្ទទី ២៨ ការសិក្សាសរុបរួមនៃព្រះគម្ពីរ

29 វាក្យសព្ទទី ២៩ ព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធសម្រាប់ស្តារឡើងវិញពេលព្រឹក

ភាគ៤  ការចម្រើនធំនៅក្នុងជីវិត

30 វាក្យសព្ទទី ៣០ ការបំពេញ(ចម្អែត)អ្នកស្រេកឃ្លានដោយរបស់ល្អ

31 វាក្យសព្ទទី ៣១ សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះ

32 វាក្យសព្ទទី ៣២ ការពិត ​សេចក្តីជំនឿ និង​ការបទពិសោធន៍

33 វាក្យសព្ទទី ៣៣ ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់

34 វាក្យសព្ទទី ៣៤ អារម្មណ៍នៃជីវិត

35 វាក្យសព្ទទី ៣៥ ការប្រកបនៃជីវិត

36 វាក្យសព្ទទី ៣៦ សេចក្តីជំនឿ និង ការស្តាប់បង្គាប់

37 វាក្យសព្ទទី ៣៧ ការបទពិសោធន៍ព្រះគ្រិស្ត

42 វាក្យសព្ទទី៤២ ការមិនស្រឡាញ់លោកិយ

43 វាក្យសព្ទទី ៤៣ ព្រះចេស្ដានៃការថែរក្សារបស់ព្រះ

44 វាក្យសព្ទទី ៤៤ សេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតគ្រិស្ទាន

ភាគ៥ ការដើរយោងតាមវិញ្ញាណ

45 វាក្យសព្ទទី ៤៥ វិញ្ញាណមនុស្ស

46 វាក្យសព្ទទី ៤៦ ព្រះវិញ្ញាណដែលបានលាយបញ្ចូល

47 វាក្យសព្ទទី ៤៧ ការក្លាយជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងព្រះអម្ចាស់

48 វាក្យសព្ទទី ៤៨ ការហ្វឹកហាត់ប្រើវិញ្ញាណ

49 វាក្យសព្ទទី ៤៩ ការបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណ

50 វាក្យសព្ទទី៥០ ការដើរយោងតាមវិញ្ញាណ

ភាគ៦  សេចក្តីសង្រ្គោះដ៏ពេញលេញរបស់ព្រះ

51 វាក្យសព្ទទី ៥១ ការប្រោសលោះផ្នែកផ្លូវច្បាប់

52 វាក្យសព្ទទី ៥២ សេចក្តីសង្រ្គោះផ្នែកជីវិត

53 វាក្យសព្ទទី ៥៣ ព្រះត្រីឯកដែលជាជីវិតជ្រួលជ្រាបមនុស្សដែលមានបីផ្នែក

54 វាក្យសព្ទទី ៥៤ ការកើតជាថ្មី

55 វាក្យសព្ទទី ៥៥ ការញែកចេញជាបរិសុទ្ធ

56 វាក្យសព្ទទី ៥៦ ការកែជាថ្មី

57 វាក្យសព្ទទី ៥៧ ការផ្លាស់ប្រែ

58 វាក្យសព្ទទី ៥៨ ការថតចម្លង

59 វាក្យសព្ទទី ៥៩ ការទទួលសិរីល្អ

ភាគ៧ ផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្

60 វាក្យសព្ទទី ៦០ ផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ

61 វាក្យសព្ទទី ៦១ ការចែកចាយរបស់ព្រះ

62 វាក្យសព្ទទី ៦២ ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងព្រះជាមួយមនុស្ស

63 វាក្យសព្ទទី ៦៣ ព័ន្ធកិច្ចនៃយុគសម័យ

64 វាក្យសព្ទទី ៦៤ ព្រះត្រីឯកដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល

65 វាក្យសព្ទទី ៦៥ ព្រះគ្រិស្តរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់

66 វាក្យសព្ទទី ៦៦ ព្រះវិញ្ញាណសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់

67 វាក្យសព្ទទី ៦៧ ព្រះជាជីវិតអស់កល្ប

68 វាក្យសព្ទទី ៦៨ រូបកាយរបស់ព្រះគ្រិស្ត

69 វាក្យសព្ទទី ៦៩ ក្រុមជំនុំ

70 វាក្យសព្ទទី ៧០ នគរ

71 វាក្យសព្ទទី ៧១ ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រិស្ត

ភាគ៨  សេចក្តីបើកសម្តែងព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

72 វាក្យសព្ទទី ៧២ ព្រះបានក្លាយជាមនុស្ស ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចក្លាយជាព្រះ

73 វាក្យសព្ទទី ៧៣ ព័ន្ធកិច្ចដ៏ពេញលេញរបស់ព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងបីដំណាក់កាល

74 វាក្យសព្ទទី ៧៤ ការដំណើរជីវិតជាមនុស្សព្រះ

75 វាក្យសព្ទទី ៧៥ ពួកអ្នកមានជ័យជម្នះ

76 វាក្យសព្ទទី ៧៦ សភាពពិតនៃរូបកាយព្រះគ្រិស្ត

77 វាក្យសព្ទទី ៧៧ យេរូសាឡិមថ្មី

78 វាក្យសព្ទទី ៧៨ សេចក្តីអាថ៌កំបាំងអស្ចារ្យ ព្រះគ្រិស្ត និងក្រុមជំនុំ

ភាគ៩ ការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់

79 វាក្យសព្ទទី ៧៩ ប្រាំពីរដំណាក់កាលរបស់ក្រុមជំនុំ

80 វាក្យសព្ទទី ៨០ ការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់

81 វាក្យសព្ទទី ៨១ យើងជាអ្វី

82 វាក្យសព្ទទី ៨២ មូលដ្ឋាននៃក្រុមជំនុំ

83 វាក្យសព្ទទី ៨៣ វ៉ចម៉ែន នី

84 វាក្យសព្ទទី ៨៤ វិថនេសលី

85 វាក្យសព្ទទី ៨៥ ការស្គាល់បក្សពួកនិកាយ

86 វាក្យសព្ទទី ៨៦ ការដូចគ្នាប៉េះបិទជាមួយនឹងសេចក្តីខុសឆ្គង

87 វាក្យសព្ទទី ៨៧ អាកប្បកិរិយារបស់យើងចំពោះពួកអ្នកជឿដូចគ្នា

88 វាក្យសព្ទទី ៨៨ ការចុះចូលចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធអំណាចគ្រប់គ្រងលើយើង

ភាគ១០ ការកសាងក្រុមជំនុំឡើង

89 វាក្យសព្ទទី ៨៩ ការកសាងក្រុមជំនុំឡើង

90 វាក្យសព្ទទី ៩០ ផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុក

91 វាក្យសព្ទទី ៩១ ជីពចរជីវិតនៅក្នុងការអនុវត្តផ្លូវដែលព្រះបានកំណត់ទុក

92 វាក្យសព្ទទី ៩២ ការដំណើរជីវិតរស់តែមួយគត់សម្រាប់ដំណឹងល្អ

93 វាក្យសព្ទទី ៩៣ ការឃ្វាលហ្វូងចៀមរបស់ព្រះអម្ចាស់

94 វាក្យសព្ទទី ៩៤ ក្រុមទ្រទ្រង់ជីវិត

95 វាក្យសព្ទទី ៩៥ ការប្រជុំក្រុម

96 វាក្យសព្ទទី ៩៦ ការប្រជុំតុព្រះអម្ចាស់

97 វាក្យសព្ទទី ៩៧ ការប្រជុំអធិប្បាយ

100 វាក្យសព្ទទី ១០០ ការរួមបញ្ចូលនៃរូបកាយព្រះគ្រិស្ត